Tanrı’nın Gücünü Serbest Bırakmak

Tanrı, Mesih’teki temsilcisi olduğumuzda bize verdiği güç ve yetkiyle yürümemizi mümkün kılmıştır. Yaratılış kitabı Tanrı’nın insanı nasıl kendi benzeyişinde yarattığını açıklar ve Tanrı, ona yeryüzündeki kâhyalık görevini verir. Yaratılış 1:28, “Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın”. İsa, günah ve ölümden kurtulmamamız için özgürlüğümüzün bedelini ödediğinde, dünyadaki işine devam etmemizi istedi. Matta 10: 1’de bu görevi açıklar. “İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi.” İsa imanlılara krallığını burada, yeryüzünde kurma yetkisini ve bunu yapabilmemiz için bize kendi gücünü verdi.

Peki bu görevi nasıl başarabiliriz? Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın gücünün bir kanalı olmalıyız. Pavlus, Romalılar 15’te bu konuda şöyle der. “Ulusların söz dinlemesi için Mesih’in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh’un gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem.” Pavlus, kendisini izleyenleri belirtiler ve harikalarla İsa Mesih’in İyi Haber’ine ikna edebildi.

İsa, çarmıha gitmeden önce bu görevden bahsetmeye başladı. Öğrencilerine konuştu, yetkisini onlara verdiğini söyledi. Bunu Luka 9: 1’de görüyoruz. “İsa, Onikiler’i yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Onları Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi.” Matta 10: 8,“Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.” İsa’nın gücünün cennete geri döndüğü zaman sona ermediği açıktır; ancak başlattığı işini O’nun yetkisiyle ve gücüyle donanmış olarak devam ettirme buyruğunu bizlere vermiştir.

İsa Mesih’e inananlar olarak, Krallığa girmemiz için ödediği bedelle her şeye erişebiliriz. İmanımız büyürken, kurtuluş, şifa ve mucizeler görmek için Tanrı’nın gücüyle bağlantı kurabiliriz. Efesliler 1: 19’da Pavlus bu gerçeği benimsememizi istiyor. “O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.” Bu, dirilişin gücüdür! İnandığımızda O’nun sözüne göre olacaktır. Markos 16: 20’de, “Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.” Tanrı’nın gücünde ve yetkisinde yürümemiz, O’nun krallığını cennetteki gibi yeryüzüne getirmemiz, O’nun planıdır.

Kaleleri Yıkmak

Zihinde var olan bir kale, bir inanç sistemine tutunup onu sürdüren bir yapıdır. Askeri açıdan bir kale, bir sığınak ya da hisar olabilir. Bir kaleyi fethetmek zordur, çünkü güçlendirilmiş bir biçimde korunmaktadır. Zihindeki bir kale de güçlü bir şekilde takviye edilmiştir ve kolay aşılamaz.

Bir düşünceye veya yalana inanıldığında zihinsel bir kale ortaya çıkar. Bu inanç, gerçek olarak kabul edildikten sonra, gelen tüm bilgiler bu düşünceyi bir yapıya dönüştürmeye başlar. Her bir bilgi parçası eklendikçe, yapı gittikçe katılaşmakta ve sökülmesi daha zor bir hale gelmektedir. Bu yapı bir yalana dayanıyorsa, o yalana ilişkin her düşünceyi canlandıracaktır.

Zihinsel kaleler, düşman tarafından bu kalenin olduğu her yerde bizi aldatmak için kullanılabilir. İlişkilerde ve hatta kendi kimliğimizde bile yıkıma açık bir kapı olabilir. Kalelerin yıkılması zor olabilir, ancak Tanrı ile her şey mümkündür. 2. Korintliler 10: 3-5’te şöyle diyor: “Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz.” Tanrı bize, şeytanın bizi yok etmek için kullandığı yapıları etkili bir şekilde yıkabilecek silahları verdi.

Tanrı’nın özgürlüğümüz için stratejisi duadır ve Tanrı Sözü’nü bir silah gibi kullanmaktır. Aslında, Söz’e Ruh’un Kılıcı da denir. İbraniler 4:12, “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.” diyor. Aklımız ve ruhumuz Kutsal Ruh’la birleştiğinde, Tanrısal Söz içimizde bulunan yalanı ortaya çıkarmaya başlar. Yalanı uzaklaştırmak için Tanrı Sözü’nü kullanmaya devam ederken, Tanrı’nın Sözü’ne güvenerek, zihinlerimizde sağlıklı bir gerçek oluşturmaya başlayabiliriz. Her bir kale için Kutsal Ruh’tan gerçeği açıklamasını isteyebiliriz. Yuhanna 16:13 bize “Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.” der. Bu güçlü bir vaattir. Her birimizde zihinsel kaleler var. Fakat biz gerçeği arayıp onu hayatımızda uygulamaya başlarsak, özgür yaşamaya da başlarız.

Ruh’un Meyvesi

Hristiyanlar olarak, biz Tanrı’nın Krallığına doğduk ve O’nun Ruhuyla doldurulduk. İman ettiğimiz anda Kutsal Ruh, ruhumuzda yaşamaya başlar ve O bizim öğretmenimiz, tesellicimiz, rehberimiz ve Tanrı’nın sesi olur. O geldiğinde yeni bir yaratık oluruz. Artık günahkâr bir doğaya tabi değilizdir, yalnızca Tanrı’nın doğası içimizde yaşar. Yeni bir yaratık olarak, Kutsal Ruh, bize Ruh’un meyvesini bir armağan olarak verir. Galatyalılar 5: 22-23,24 bize bunu anlatır. “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa’ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir.”

Görüyorsunuz ya, Kutsal Ruh’u aldığımızda bize harika bir hediye verildi. Bize Tanrı’nın niteliklerine göre yeni bir yaratık olaraktan davranma yeteneği veriyor! O’nun yönetimine boyun eğmeliyiz. Bu otomatikman kendi kendine olmaz. Kutsal Ruh asla bizi kontrol etmez, aksine O’nun bize liderlik etmesine ve yönetmesine izin veririz. Galatyalılar 5:25, “Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.” der.

Tanrı, doğaüstü biçimde, bizim İsa’nın yeryüzündeki bir temsilcisi olarak yürümemizi sağlar. Tanrı’nın arzusu, yaşamlarımızın İsa’nın yaşamını yansıtmasıdır. Başkaları kim olduğumuzu ve hayatımızı nasıl yönettiğimizi görmek için buna bakacaklardır. Yaşamlarımızda sergilenen meyve ile tanınırız. Matta 7: 17-18, “Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez.” Meyvelerimizle tanınırız ve biliniriz!

Tanrı’nın en önemli buyruğu, Tanrı’yı sevmektir. Aynı zamanda başkalarını kendimizi sevdiğimiz gibi sevmektir. Markos 12: 30-31 bize “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.” Tanrı bizim bu gerçekte sevmemizi ister ve sonra bize O’nun sevgisinde yürümemiz için doğaüstü bir yetenek verir. Bu sevgiyle Ruh’un bütün meyveleriyle birlikte yürüyebiliriz. Sevinç ve esenlik içinde yürüyebiliriz, çünkü kalplerimiz O’nunla doludur. Başkalarına sabır, nezaket ve iyilik gösterebiliriz. Tanrı’ya ve başkalarına olan sadakatimizle tanınırız. Ve bizzat öz denetim sergilediğimiz gibi, Tanrı’nın hayatımızdaki işlerini de göstermiş oluruz.

Bu doğaüstü hayata erişebildiğimizi bilmek önemlidir, ancak Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla bizi değiştirmesine, bize nüfuz etmesine ve daha sonra bizi dünyaya sergilemesine izin vermeliyiz. Tanrı, yeryüzünde O’nun Krallığının ortaya çıkmasını görmek için O’nunla ortak hareket etmemizi ister. Bu özellikle her birimizde Ruh’un meyvesini sergilediğimizde ortaya çıkar.

Zehirli Bir İnsanın Belirtileri

Zehirli olarak adlandırılması gereken insanlar vardır. Birisinin zehirli olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Zehirli davranışı nasıl tanımlarsınız?

Zehirli insanların ortak birçok özelliği vardır. En zehirli davranış, duygusal bir ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkar. Zehirli insanlar genellikle bir tür travmadan veya ihmalden geçmişlerdir ve tüm enerjilerini doyumsuz görünen bu duygusal ihtiyacı doldurmaya çalışarak harcarlar. Zehirli insanlar diğer insanları ve durumları kendilerini odak noktası olacak şekilde yönlendirirler. İhtiyaç duydukları aşırı dikkati alamazlarsa, öfkeli, somurtkan veya pasif-agresif olabilirler.

Zehirli insanlar, başkalarının dikkat veya övgüsünü almak için mücadele ederler. Bu, kurnazca veya aşikar olabilir. İyi yapılmış bir iş için övgü ararlar veya her zaman son sözü söyleyip hikayenin sonunu kendileri hazırlamak zorunda hissederler.

Zehirli insanlar genellikle kontrolü elinde tutarlar. Sonucu kendi lehine yönlendirmek veya kendilerini iyi göstermek için her durumu kontrol etmeye çalışırlar. Derin köklü ihtiyaçlarının karşılanmayacağını bilerek kontrolü başkalarına vermekten korkarlar. Örneğin, çocukları gibi önce gelmesi gerekenlerin zararına dahi olacak olsa bile, bir durumu kontrol etmek ve değiştirmek için birçok farklı davranış biçimi kullanırlar. Zehirli ebeveynler çocuklarını manipüle edebilir, böylece gerçekte olduğundan daha iyi ebeveynler gibi gözükürler. Romalılar 16: 17-18, “Kardeşler, size yalvarırım, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin, onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih’e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar.”

Zehirli insanların bir tartışmayı çözmek istemediklerini anlamak önemlidir. Dramdan beslenirler. Sizin duygusal dengenizle oynayarak güçlerini korurlar. Sürekli olarak size çözüm sunmadan tüketen biriyle uğraşıyorsanız, bu zehirli bir kişiyle karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir. Süleyman’ın Özdeyişleri 22: 24-25 “Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; Tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarına alışır, Kendini tuzağa düşmüş bulursun.” der.

Zehirli insanlarla baş etmenin en iyi yolu nedir? Zehirli insanlara karşı sağlıklı sınırlar oluşturmak çok önemlidir. Sınırlar başkalarına, ne beklendiğini ve hangi davranışlara tolerans gösterilmeyeceğini bildirir. Zehirli insanlar sınırları kabul etmekte güçlük çekecek ve büyük olasılıkla ilk önce onlara saygı duymayacaklardır. Eğer zehirli bir kişi sınırlarınıza saygı duymazsa, onlarla tüm bağlarınızı kesmeniz gerekir. Sınırlarınıza saygı duyduklarındaysa, sizinle tekrar etkileşime girmelerine izin verebilirsiniz.

İlahi Artış

Tanrı, insanı kendi benzeyişinde yarattığında, yaratılışı üzerine bereketini ilan etti. Tanrı, insanın toprağı yönetmesini, verimli olmasını ve çoğalmasını emreder. En başından beri, Tanrı’nın insan için belirlediği görev üretmek ve arttırmaktır. Bu, Tanrı’nın doğasıdır. Tanrı’nın yaratılışı artış üzerine tasarlandı. Her elma, binlerce elma üretme potansiyeline sahip ağaçlar için tohumları içerir. Tanrı her bir hücremize çoğalma, artış isteği koyar.

İnsan günah işleyip insanlığa ve dünyaya lanet getirdikten sonra bile, Tanrı İsa’yı insanı kurtarması ve bereketini geri alması için gönderdi. Tanrı’nın insan için olan planı her zaman artışta olup gelişmesiydi. İsa’nın yeryüzünde bir çocuk olarak gelişmesi gibi biz de gelişmek için yaratıldık. Luka 2:52 bize, İsa’nın bilgelikte ve boyda geliştiğini, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazandığını söylüyor.

Yabez’in duası, Tanrı’dan istediğimiz taktirde, bizi nasıl genişletip bizde olanı arttıracağına dair bir örnektir. Yabez 1. Tarihler 4:10’da Tanrı’ya şöyle dedi: “Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!” diye yakardı, “Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.” Tanrı onun yakarışını duydu.” Yabez Tanrı’ya dua ederken cesurdu.

Tanrı, O’na itaat ettiğimizde bizi arttırmaya, çoğaltmaya söz verir. Tanrı, Yasanın Tekrarı 1’de, Musa’ya emirlerini yerine getirirlerse İsraillileri bin kat çoğaltacağını söyler. “‘Tanrınız RAB sizi çoğalttı. Bugün göklerdeki yıldızlar kadar çoğaldınız. Atalarınızın Tanrısı RAB sizi bin kat daha çoğaltsın ve söz verdiği gibi kutsasın!” Yine, Tanrı’nın halkını çoğaltma ve arttırma isteğini görüyoruz.

Malaki 3’te maddi artış hakkında da okuyabiliriz. Malaki 3:10, “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.” Tanrı’nın bize verdiği bu söz ne harika bir sözdür. İlk ürünümüzü Tanrı’ya geri verirsek, taşana kadar bizi artıracak ve çoğaltacaktır.

Tanrı’nın doğası bereket ve artıştır. O iyi bir Baba ve sağlayıcıdır. Bizi O’nun krallığının seviyesine çıkarmak ve bizi tamamlamak için özlem duyduğuna dair birçok vaadi vardır. Söz verdiği şeyi yapacağına dair O’na güvenebiliriz.

Acılık Kökünü Kesmek

“Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.Dikkat edin, kimse Tanrı’nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.” İbraniler 12:14-15

Acılık kökünü kesmek:
Hiç şüphe yok ki, acılık düşman tarafından ekilir ve büyütülür. Düşmanın en etkili yöntemlerinden biri de bizi soyutlayarak yok etmektir. Fakat tüm bunlar acılıktan özgür bir hayat yaşamaya olan sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Eskilerin “şeytana uydum” mazereti faydasızdır. Gerçek şu ki, onun kök salmasına biz izin verdik ve onunla yüzleşerek üstesinden gelmek yine bize bağlıdır. Üstü örtülüp unutulacak bir şey değildir. Gecikmeden tamamen ele alınmalıdır.

İlk adım itiraf ve tövbedir.

Dürüstçe Tanrı’ya yönelip, günahlarımızı kabul etmezsek, acılığın kökünden asla kurtulamayız. Bu acılık kökü affedememeyle birlikte hareket ettiği için, ilk önce affetmeyi ele almamız gerekir. Acılık kökünden kesilmelidir. En ufak bir parça kalmayacak şekilde tamamen sökülmelidir. Bunu yapmak alçak gönüllüğü ve Tanrı’nın yaşamımızda bu alanda çalışmasına izin vermeye istekli olmayı gerektirir. Tam bir teslimiyetle İsa’daki yaşamı seçmeliyiz. Tanrı’nın emirlerine itaat etmeyi ve köklenmiş olan acıdan uzaklaşmayı kendi irademizle istemeliyiz.

Lütuf, acılık köküne cevaptır.

Yukarıdaki ayet, lütuf üzerinde durur, çünkü lütuf kendimizi acılığın köklerinden tamamen kurtarmanın tek yoludur. Bu bize acımızın kökenini tanımak için ruhsal bilgelik veren Tanrı’nın lütfu dur. Ayrıca, itiraf etmemizi ve tövbe etmemizi sağlar. Sonrasında lütuf, affedilme ve Mesih’te yeniden köklenmemiz için bizde çalışır. İsa ile yeniden bağlantı kurduğumuzda, O’nun yaşamı içimizden akmaya ve lütfu uzun süredir içimizde olan zehri temizlemeye başlar.

Lütuf, kendi gücümüz ve yeteneğimizle yapamayacağımız şeyleri yapmamıza fırsat veren bir armağandır. Acılık köküne dair gerçek şudur; ilk başta büyümesine neden olan bağışlamamayla başa çıkmayı başarsak bile, O’nda devam etmedikçe her zamankinden daha güçlü olabilir. Bugün bu ayetin bize yapmamızı söylediğini yaparsak Tanrı’yı seçmeye karar vermiş oluruz. Seçimimiz, lütufla güçlenir, çünkü biz Mesih olan sonsuz asmaya bağlıyızdır. Gözlerimizi Tanrı’ya çevirirken acılıktan uzaklaşırız ve O, bizi temizler.

Acı bir kökü nasıl önlersiniz:
Acılık kökünü önlemenin tek yolu, İsa Mesih olan yaşayan asmaya içten bağlı olmaktır. İçten demek “öylesine yakın, öylesine bağlı ki” Mesih’in yaşamı herhangi bir engel olmaksızın bizden akabilsin. Bu, “aşırı ruhsal” gibi görünebilir, ancak aslında çok basit ve pratiktir.

Hayatımızda İsa’ya teslim etmediğimiz şeyler olduğunda acılık kökü büyür. O’nun la sürekli daha derin ve daha samimi bir ilişki kurarsak, her durumumuzda O, ilk olacaktır. Lütuf her durum için her şeyi sağlar. Bilgelik, farkındalık, güç ve alçak gönüllülük gibi, liste sonsuzdur. Fakat asmada kaldığımızda acılık köküne sebep olabilecek şeyler bize geldiklerinde, bu lütuf, benliğimizden ziyade Mesih’le birlikte cevap vermemizi sağlayacaktır.

Dua:
İsa, Sen’de köklenmemize yardım et. Bir acılık kökü büyümeden ve yayılmadan önce onu bilebilmemiz için zayıflığımızı ve yetersizliğimizi fark etme yeteneğini bize lütfet. Bizi güçlendir ve bizi Yaşamınla doldur. Böylece her konuda biz Sana bakabilirsek lütfun da bizde çalışabili

Tanrı Gücümüzdür

Daha fazla güç için ne sıklıkta dua ediyoruz? Yaşam bazen zor olabilir ve bu fiziksel, duygusal, ruhsal gücümüzü etkiler. Ama size iyi haberim var. Tanrı kendisine ait olan bizlere gücümüz olacağına dair söz verdi. Mısır’dan Çıkış 15: 2’de bize, “Rab gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni. O’dur Tanrım, Övgüler sunacağım O’na. O’dur babamın Tanrısı, Yücelteceğim O’nu.” der. Eyüp 4: 3’te, “Evet, pek çoklarına sen ders verdin, Zayıf elleri güçlendirdin,” der.

Her gün Tanrı’yla yürüyüp O’nu aramaya başladığımızda O’nun varlığı bizi gençleştirir ve fiziksel bedenlerimizin dahi güçlenmesini sağlar. Yeşeya 40:31, “RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.” der.” Bu O’nun bize olan vaadidir. Tanrı’nın huzurunda zaman geçirmemiz çok önemlidir. Hayatımız için O’nun bilgeliğini ve yollarını arayabiliriz. Böylece bu değişim sırasında, bize yürüdüğümüz yolda yeni bir güç sağlayan canlandırıcı nefesini üfleyecektir.

Zor bir dönem geçirdiğimizde, O bizim gücümüz olacaktır. Mezmur 28: 7-8, “RAB benim gücüm, kalkanımdır, O’na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. Yüreğim coşuyor, Ezgilerimle O’na şükrediyorum. RAB halkının gücüdür, Meshettiği kralın zafer kalesidir.” der. Artık devam edemeyeceğimizi hissettiğimiz zaman, Tanrı gerçekten gücümüz olur. Bu zor zamanlardan çıktığımızdaysa O bizi yenileyecektir. 1. Petrus 5:10, “Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.” Mesih’te her zaman umut var. Yaşamın hangi döneminde olursak olalım, gözlerimiz Rabbimiz İsa Mesih’te olmalıdır. O, bizim değişmez Rabbimizdir. O bizim gücümüzdür ve vaatlerini yerine getirendir.

Kurumsal Değerler ve Takım Çalışması

Uyumsuz Değerlerin Hikâyesi
Yaklaşırken yüzündeki hüsran ve endişeyi görebiliyordum. Liderlik takımının birkaç üyesiyle zor zamanlar geçiriyordu ve ben bu takımdaki çatışmayı çözmeye yardım etmek için oradaydım. Şirket değerlerini şimdiye kadar tanımlamamış olduklarından, bu noktadan başlamalıydık.

Beni karşıladıktan sonra, teşekkür ettim ve değerler konusunu tanımlayıp çözmeye çalışacağımıza dair güvence verdim. Önce bireylerin kişisel değerlerini, ardından kilit kurumsal değerleri belirleyen basit bir süreçten yararlandık. Değerlerin kısa bir açıklamasından sonra, ekibin çalışmasıyla ilgili mümkün olduğunca çok sayıda yeni düşünceler geliştirdik ve bunları büyük posterlere yazdık. Her takım üyesi bu listeden kendi ilk beşini not etti. Daha sonra, her takım üyesine farklı renkte kalemler verildi ve hepsinden belirledikleri ilk beş değeri bu postere işaretlemeleri istendi. Farklı renklerdeki işaretlerden, yedi ya da sekiz değerin şirket listesinde yükseldiğini görebiliyorduk. Ayrıca birkaç noktaya ait rengin az kişi tarafından işaretlendiğini de fark ettik; yirmi kişinin içinden sadece bir ya da iki kişi bu değerlere sahipti. Bunlar kötü değerler değildi; sadece farklı öneme sahiplerdi.

Uyumlu Değerlerin Önemi
Aubrey Malphurs’a göre, şirket değerlerinde %70 veya daha fazla örtüşmeye sahip takım etkili bir takımdır. Yüzde yetmişten daha azı, örtüşmeyen değerler olmaları nedeniyle takım etkinliğinin zarar göreceği bir noktayı beraberinde getirir. Uyum yüzdesi azaldıkça, takım üyeleri arasındaki çatışmalar da artar.

Hikaye’nin Devamı
Renkli işaretler kullanmak, kişileri tanımlamaksızın yanlış hizalamayı görmemize olanak sağladı. Aradan sonra, panoda yalnız değerlere sahip olanlardan biri benimle konuştu. Ekiple sürekli hayal kırıklığına uğradığını, çünkü onun takım çalışmalarına olan bakış açısının önemini ekibin görmesini sağlayamadığını söyledi. Takımdaki varlığının kendisi ve takım için gereksiz bir çatışma yarattığını fark etmişti. Tanımlanmış kurumsal değerleri bilmek hayatında neye daha fazla değer verdiğini tanımlamasına yardım etti. Takımın çoğunluğu için iş o kadar da değerli değildi ve onların değer verdiği şeyler de onun için önemli değildi. Şirket değerlerini belirledikten sonra, hayatında en çok değer verdiği çalışmanın, birçoğu tarafından değerlendirilmediğini gördü. Ve bu onların değer verdikleri şeylerin de onun için önemli olmadığını görmesine yardımcı oldu. Bu yüzden kendini takımdan çıkarması gerektiğine karar verdi. Bu kolay bir karar değildi, çünkü birçok takım üyesiyle arkadaştı. Ama kendi değerleriyle daha uyumlu bir iş yeri bulabilmek için organizasyondan ayrılmasının daha iyi olacağını hissetti.

Takım lideri de mola sırasında benimle konuştu. Herkesin posterin üzerinde kendi değerini işaret etmesini izlemişti. Ve takımda sorunlu olanlarla, şirket değerlerine uyumlu olanları belirlemişti. Alıştırmanın takımındaki değer yanlışlığını bu kadar çabuk bir şekilde ortaya çıkarmasına şaşırmıştı. Aylar sonra, liderle konuştuğumuzda ekip ayrılan kadını özlüyordu, ancak onun takımı, o olmadan çok daha verimli çalışıyordu.

Değerlerinizi Tanımlamak
Değerlerinizi tanımlamak ve sınıflandırmak. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı anlamak için size bir çerçeve sunar. Değerlerinizi tanımlamanın basit bir yolu, sizin için önemli olan tüm ilkeleri listelemektir. Daha sonra bunları tanımlayabilir ve önceliklendirebilirsiniz. Değerleri belirlemedeki bir başka süreç, sizi rahatsız edenlerin veya öfkelendirenlerin ne olduğunun farkına varmaktır. Sizi rahatsız eden şeyler, değer sisteminizle çatışıyor olabilir. Değerlerinizi bildiğiniz zaman, işinizin kişisel ilkelerinizle nasıl hizalandığına daha fazla odaklanabileceksiniz.

Düşündüren Sorular:

  1. İlk beş değeriniz nelerdir? En önemlisi hangisidir?
  2. Değerleriniz ailenizin, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın değerleri ile ne kadar uyumludur?
  3. Başkalarının değerlerini tanımlamasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?
  4. Tanrı, değerleriniz hakkında size ne söylüyor?

Dr. Kim Jessie, DMin

Ben Kimim? Sen Kimsin?

Ailemizin dördüncü üyesinin aramızda olmadığını fark ettiğimizde, üçümüz mutfak masasının etrafında oturmuş, ibadet deneyimimizle ilgili gülerek konuşuyor ve düşüncelerimizi paylaşıyorduk. Eve vardığımızda, koridordan sessizce yatak odasına geçtiğinde çabucak üstünü değiştirip çıkacak sandık. Dakikalar geçtikçe, aramıza katılmak üzere mutfağa dönmediğini fark ettik. Bir anlık gecikme olacağını düşünüyorduk. Ama bir saattir yoktu. Bize kızgın mıydı? Bir sorun mu vardı? Neler olduğunu öğrenmek için odasına gittim.

Tanrı Bizi Eşsiz Yarattı
Mezmur 139:13’de Davut şöyle diyor, “İç varlığımı sen yarattın, Annemin rahminde beni sen ördün.” Tanrı içimizi ve dışımızı bilmesine rağmen, O’nun bizi kim olmamız ve ne yapmamız için yarattığını keşfedecek bir yaşam süresine ihtiyacımız var. Ne yazık ki, O’nun bizi yaratışının en üst notasındaki güzelliğini keşfetmek için kendimize zaman ayırmıyoruz. Kim olduğumuzu anlayamadığımızdan, başkalarının kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bizim gibi olmayan insanların bizimle çatıştığını varsayıyoruz. Tıpkı üçümüzün, ailemizin dördüncü üyesinin öfkeli ya da hayatında yanlış giden bir şeyler olduğunu varsaydığımız gibi. Keşfettiğimiz şey, Tanrı’nın onu farklılıklarıyla birlikte yarattığıydı.

Kişilik Değerlendirmeleri Yardımı
Tanrı’nın sizi nelerle birlikte yarattığına dair bir bakış açısı kazanmanın bir yolu da kişilik değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirmeler kendimiz için olan temel özellikleri tanımlar ve bazılarıysa varlığımızın hiç bilmediğimiz parçalarını ortaya çıkarabilir. En büyük fayda ise, bizden farklı olan insanlar olduğunun farkına varmamızdır. Onların farklılıkları, Tanrı’nın insanlığı yaratışındaki güzelliğin bir parçasıdır.

Meyers-Briggs ve Keirsey Ölçümü
Meyers-Briggs ve Keirsey ölçümü iki paralel değerlendirmedir. Her ikisi de kişiliklerimizin dört farklı yönünü kategorize etmek için aynı göstergeleri kullanır. Bu dört yön şunlardan oluşur: İçe dönük / Dışa dönük, Duyarlı / Sezgili, Düşünme / Hissetme ve Yargılama / Anlama. İçe dönük / Dışa dönük, insanların nasıl motive olduğunu tanımlar. İçe dönükler yalnız olmakla motive olurlar, ancak dışa dönükler insanlarla birlikte olmak suretiyle motivasyon sağlarlar. Duyarlı / Sezgili, insanların bilgileri nasıl sınıflandırdığını belirler. Sezgili bireyler ilişkileri ve içgüdülerini tercih ederken, duyarlı bireyler gerçekleri ve detayları tercih ederler. Düşünme /Hissetme kategorisi, insanların kararları nasıl verdiğini belirler. Düşünürler, gerçeklere ve mantıksal sonuçlara dair kararlar alırlar; ancak Hissedenlerin kararları duygularına ve diğer insanların tepkilerine dayanır. Yargılama / Anlama, insanların günlük hayatlarını nasıl yaşadıklarına odaklanır. Yargılayıcı insanlar dünyalarının organize ve düzenli olmasını severler. Anlayışlılar esnekliği ve açık uçlu süreçleri tercih ederler.

Farklılık Güzeldir
Genelde insanlar %100 tek bir sınıfta değildir. Bir tarafın daha ağır bastığı iki farklı sınıfın karışımıdır. Tanrı, insanları güzel bir çeşitlilikle yarattı. Ne yazık ki, birilerinin eylemlerini sırf bizden farklı oldukları için kolaylıkla yanlış anlayabiliyoruz. Kızım odasına girdiğimde, yatağında sessizce oturuyordu. Ona iyi olup olmadığını sordum ve sadece dinlenmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Konuştuğumuz gibi, Tanrı’nın onu, ailemizin diğer üyelerine göre nasıl farklı yarattığının güzelliğini keşfettim. Kilisede saatlerce vakit geçirdikten sonra tamamen motive olmuş olan mutfak masasındaki üç dışa dönükten farklı olarak, kızım tüm enerjisini bu kadar çok insanın etrafında olmasıyla harcayan tam bir içe dönüktü. Bize kızmıyordu. Hiçbir şeyden rahatsız da değildi. Sadece geri kalanımıza katılmadan önce kişisel enerjisini doldurmak için zamana ihtiyacı vardı.

Başkalarını bizden farklı oldukları için ne kadar sıklıkla yargılıyoruz? Açık ve dürüst konuşmalar yaparak başkalarıyla vakit geçirmek, bize o kişinin Tanrı tarafından kim olmak üzere yaratıldığını keşfedecek fırsatı verir. Bu konuşmalar, bizim kim olmak için yaratıldığımızı da keşfetmemize yardımcı olurlar.

Düşündüren Sorular:

  1. Yukarıdaki temel bilgilerden kendi kişiliğiniz hakkında hangi ipuçlarını edindiniz?
  2. Kişilik farklılıklarından ötürü hangi çatışmalar ortaya çıkmıştır?
  3. Hayatınızda yer eden önemli kişilerde hangi farklı kişilik tiplerini tanımlayabilirsiniz?
  4. Kişiliğiniz ve başkalarıyla kurduğunuz iletişim ile ilgili Tanrı size ne anlatıyor?

Keirsey Değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi ve ücretsiz kişilik değerlendirmesi için www.Keirsey.com adresine bakabilirsiniz. Değerlendirmeyi takiben temel bilgiler ve ek bilgileri doğrudan web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. David Keirsey tarafından yazılan “Lütfen Beni Anla” adlı kitap, Tanrı’nın sizi kim olmanız için yarattığını anlamak konusunda iyi bir kaynak sağlar.

Dr. Kim Jessie, DMin