İnanç Bildirgesi

İMAN BİLDİRGESİ

 1. Esinlenmiş Kutsal Yazılar

Eski ve Yeni Antlaşma kitaplarındaki Kutsal Yazılar Tanrı tarafından insanlara esinlenme yoluyla sözsel olarak iletilmiştir. Kutsal Yazılar hatasızdır ve imanımız için oteriter bir yere sahiptir.

 1. Gerçek Tek Tanrı
  Gerçek Tek Tanrı kendisini “BEN BENİM” kelimeleriyle ifade etmiştir. Tanrı sonsuza kadar tek başına yeterlidir ve cennetle yeryüzünün yaratıcısı ve insanoğlunun kurtarıcısıdır. Tanrı insanla kurduğu bağ ve ilişkiler içerisinde kendisini insan oğluna tanıtırken Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak göstermiş ve tanımlamıştır.
 • Yasanın Tekrarı 6:4
  •    Yeşeya 43:10,11
  •    Luka 3:22
 1. Üçlü Birlik
 2. Kullanılacak Kavramlar
  Kutsal Kitap bize bir tek Tanrı olduğunu öğretir. Üçlü Birlik (teslis) kavramı Kutsal Kitap’ta Baba’nın Tanrı, Oğul’un Tanrı ve Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu öğretir. Üçlü Birlik kelime olarak Kutsal Kitapta bulunmamasına rağmen kavram olarak Kutsal Yazılarla uyum içindedir.
  •    Matta 28:19
  •    2. Korintliler 13:14
  •    Yuhanna 14:16-17
 3. Üçlü Birlikteki İlişki ve Farkları
  Üçlü Birlikte tek Tanrı’da üç kişi vardır. Bunu hiçbir şekilde üç tane Tanrı olarak anlamamalıyız. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Tanrı’nın üç farklı bölümünü oluşturmazlar. İsa Mesih  üçlü birlik kişilerinin ilişki ve farkları hakkında öğretmiştir.
  •    Luka 1:35
  •    1. Korintliler 1:24
  •    Matta 11:25-27
  •    Matta 28:19
  •    2. Korintliler 13:14
  •    1. Yuhanna 1:3-4
 4. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un bir olması
  Baba ezeli ve ebedidir. Oğul, Babadandır; oluşturulmamış veya yaratılmamıştır. Kutsal Ruh ta aynı şekilde Baba’dan ve Oğul’dan olup oluşturulmamış ve yaratılmamıştır. Baba Tanrıdır; Oğul Tanrıdır; Kutsal Ruh Tanrıdır. Ve sadece tek Tanrı vardır. Yücelikleri denk ve sonsuzdur.
  •    Yuhanna 1:18
  •    Yuhanna 15:26
  •    Yuhanna 17:11
  •    Yuhanna 17:21
  •    Zekeriya 14:9

d.Üçlü birlikteki tanım ve işbirliği
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı özde üç kişidir. Baba, Oğul ile Baba olarak ilişki içindedir. Oğul, Baba ile Oğul olarak ilişki içindedir. Baba Kutsal Ruhu gönderir; Kutsal Ruh Oğul’a tanıklık eder. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birlikte tek Tanrı’dır.
•    Yuhanna 5:17-30
•    Yuhanna 5:32
•    Yuhanna 5:37
•    Yuhanna 8:17,18

 1. Rab İsa Mesih ünvanı
  Rab İsa Mesih üvanı en doğru ifadedir. Baba ve Kutsal Ruh için kullanılmaz. Sadece Tanrı’nın oğluna özgü ve O’na aittir.
  •    Romalılar 1:1-3
  •    2. Yuhanna 1:3
 2. Rab İsa Mesih, Tanrı aramızda
  Rab İsa Mesih, Tanrı’nın Sözü insan olup aramızda yaşadı. Ve tüm O’nun ismine iman edenler O’na İmmanuel diyorlar. Evet, O İmmanuel’dir. Çünkü Rab bizimledir!
  •    Matta 1:23
  •    1. Yuhanna 4:2
  •    1. Yuhanna 4:10
  •    1. Yuhanna 4:14
  •    Vahiy 1:13
  •    Vahiy 1:17
 3. Tanrı Oğlu ünvanı
  İmmanuel sözü hem Tanrı’yı hemde insan olarak aramıza gelen Rabbimiz İsa Mesih’i kapsar. İsa Mesihin Tanrı Oğlu ünvanı O’nun yüzde yüz Tanrı yüzde yüz İnsan olan doğasını ifade eder. İsa Mesih Oğul olarak Sonsuz Tanrıdır!
  •    Matta 1:21-23
  •    2. Yuhanna 1:3
  •    1. Yuhanna 3:8
  •    İbraniler 7:3
  •    İbraniler 1:1-13
 4. Mesih’in öğretişinin reddi
  İsa Mesih’in beden alıp geldiğini reddeden her görüş kurtuluştan yoksundur. Mesih’in Tanrı Oğlu olduğunu reddeden her görüş Tanrı’yı da reddeder. Tanrı’ya dair her gerçek Tanrı doluluğuna sahip olan İsa Mesih’tedir. Ebedei Oğul’u gören ve tanıyan herkes Ebedi Baba Tanrı’yı da görür ve tanır.•    2. Yuhanna 1:9
  •    Yuhanna 1:1
  •    Yuhanna 1:2
  •    Yuhanna 1:14
  •    Yuhanna 1:18
  •    Yuhanna 1:29
  •    Yuhanna 1:49
  •    1. Yuhanna 2:22-23
  •    1. Yuhanna 4:1-5
  •    İbraniler 12:2
 5. İsa Mesih’i Rab olarak yüceltmek
  Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih bizi günahlarımızdan arındırdıktan sonra Yüce Tanrı’nın sağında oturmuştur. Gökyüzündeki tüm yetki ve güç melekler dahil Rab İsa Mesih’e tabi kılınmıştır. Herkes diz çöküp İsa Mesih’in Tanrı olduğunu söyleyecektir.
  •    İbraniler 1:3
  •    1. Petrus 3:22
  •    Elçilerin İşleri 2:32-36
  •    Romalılar 14:11
  •    1. Korintliler 15:24-28
 6. Baba ve Oğula eşit derece saygı göstermek
  Baba Tanrı’yı onurlandıran herkes aynı derecede Oğul İsa Mesih’i de onurlandırmalıdır. Oğul, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır. Çünkü kurtarış Baba ve Oğula özgüdür.
  •    Yuhanna 5:22-23
  •    1. Petrus 1:8
  •    Vahiy 5:6-14
  •    Filipililer 2:8-9
  •    Vahiy 7:9-10
  •    Vahiy 4:8-11
 7. Rab İsa Mesih’in Tanrısallığı

Rab İsa Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur. Kutsal Yazılar İsa’nın doğumu hakkında bilgi verirler.

Bakireden doğumu
•    Matta 1:23
•    Luka 1:31
•    Luka 1:35
Günahsız yaşamı
•    İbraniler 7:26
•    1. Petrus 2:22
Mucizeleri
•    Elçilerin İşleri 2:22
•    Elçilerin İşleri 10:38
Çarmıhtaki ölümü
•    1. Korintliler 15:3
•    2. Korintliler 5:21
Üçüncü gün ölümden dirilişi
•    Matta 28:6
•    Luka 24:39
•    1. Korintliler 15:4
Baba Tanrı’nın sağ kolu olarak yükseltilişi
•    Elçilerin İşleri 1:9
•    Elçilerin İşleri 2:33
•    Filipililer 2:9-11
•    İbraniler 1:3

 1. İnsanoğlunun düşüşü

İnsan iyi ve doğru olarak yaratıldı, çünkü Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi. Ama insan kendi isteğiyle günaha düştü. Tanrı’dan ayrıldığı için sadece fiziksel olarak ölüme mahkum kalmadı; aynı zamanda ruhsal olarakta ölmüş oldu.
•    Yaratılış 1:26,27
•    Yaratılış 2:17
•    Yaratılış 3:6
•    Romalılar 5:12-19

 1. İnsanın Kurtuluşu

İnsanın Kurtuluşu için tek umut, Tanrı Oğlu İsa Mesih’in çarmıhta dökülen kanıdır.
Kurtuluşun Şartları
Kurtuluş, Rabbe iman etmekle, tövbe ile birlikte Rab İsa Mesih’i doğru bir şekilde kalbimize almakla mümkündür. İman yoluyla; lütüfla kurtulduk. Kutsal Ruhun yenilemesi ve yıkaması ile sonsuz yaşama erişebilir; bu umutla Tanrı’nın mirasçıları oluruz.
•    Luka 24:47
•    Yuhanna 3:3
•    Romalılar 10:13-15
•    Efesliler 2:8
•    Titus 3:5-7
Kurtuluşun Kanıtı
Kutsal Ruh içsel olarak kurtuluşumuza tanıklık eder.
•    Romalılar 8:16
Tanrıdan gelen doğruluğumuz ve Tanrıyla birlikte sürdürdüğümüz kutsal yaşam kurtuluşumuzun dışsal kanıtıdır.
•    Efesliler 4:24
•    Titus 2:12

 1. Kilisenin Uygulamaları

Su Vaftizi
Suyla vaftiz İsa Mesih’in iman edenlere buyruğudur. Rab İsa Mesih’e kurtarıcımız olarak iman ve tövbemizin bir işareti olarak suyla vaftiz oluruz. Kutsal Ruh’un yönetiminde Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde yeni bir yaşam sürmeye adım attığımızın bir işaretidir. Bundan böyle Mesih ile yürüyeceğimizi dünyaya ilan ediyoruz.
•    Matta 28:19
•    Markos 16:16
•    Elçilerin İşleri 10:47,48
•    Romalılar 6:4

Rabbin Sofrası
Ekmek ve asmanın ürününden oluşan Rab’bin Sofrası Rabbimiz İsa Mesih ile olan sonsuz paydaşlığımızın ifadesidir.(2. Petrus 1:4)  Rabbin bizim kurtuluşumuz için çektiği acıların ve ölümünün ilanı olup (1. Korintliler 11:26) O’nun ikinci kez gelişini dek (1. Korintliler 11:26) antlaşmasını bizlere hatırlatır.

 1. Kutsanma

Kutsanma kendini günahtan arındırarak Tanrı’ya sunmaktır.
•    Romalılar 12:1,2
•    1. Selanikliler
•    İbraniler 13:12
Kutsal Yazılarda “Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.” yazmaktadır.
•    İbraniler 12:14

Kutsal Ruh’un bizlere verdiği güçle Rab’bin “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.” buyruğuna uyabilmekteyiz.
•    1. Petrus 1:15,16
Kutsanma bir inanlının kendisini Mesih’in ölümü ve dirilişinde görmesiyle ve iman yoluyla bu birlikteliğin Kutsal Ruh’un yönetiminde her gün devam etmesi için kendini adamasıyla gerçekleşir.
•    Romalılar 6:1-11
•    Romalılar 6:13
•    Romalılar 8:1,2
•    Romalılar 8:13
•    Galatyalılar 2:20
•    Filipililer 2:12,13
•    1. Petrus 1:5

 1. Kilise ve Hizmeti

Kilise bina değildir. Mesih’in topluluğu yani bedenidir ve Tanrı’nın Kutsal Ruh’unun bulunduğu yerdir. Kilisenin amacı Tanrı’nın verdiği yüce buyruğu yerine getirmektir. Ruh’tan doğan her Mesih inanlısı bu büyük topluluğun parçasıdır ve Kilise adları göklerde yazılmış ilk doğanlar topluluğudur.
•    Efesliler 1:22,23
•    Efesliler 2:22
•    İbraniler 12:23

Tanrı’nın insanla ilgili olan amacı kayıp olanları arayıp bularak kurtarmak, insan tarafından tapınılmak, kendi Oğlunun benzerliğinde olan inanlılar topluluğu oluşturmak ve bunları yaparken tüm dünyaya olan sevgi ve merhametini göstermektir. Bu yüzden Tanrı’nın halkı ve Mesih’in bedeni olarak kilisenin öncelikleri şöyledir:
1.Müjde’yi dünyaya yaymakta Tanrı’nın aracı olmak. Dünyanın dört bir yanına Tanrı’nın tanıkları olmak.
•    Elçilerin İşleri 1:8
•    Matta 28:19,20
•    Markos 16:15,16
•    Tanrı’ya bir beden olarak tapınmak.
•    1. Korintliler12:13
•    Kutsallar topluluğu olarak Oğul’un benzerliğine dönüşerek Tanrı’nın amacına bir araç olmak.
•    Efesliler 4:11-16
•    1. Korintliler 12:28
•    1. Korintliler 14:12
•    Tüm dünyaya Tanrı’nın sevgi ve merhametini gösterebilmek.
•    Mezmurlar 112:9
•    Galatyalılar 2:10; 6:10
•    Yakup 1:27

Yeni Antlaşmaya göre Tanrı’nın topluluğu Mesih inanlılarına sürekli olarak Kutsal Ruh’la vaftiz olmaları için öğretiş ve cesaret vermelidir. Kilise bu konuda;
1. Mucizevi işaretler eşliğinde Kutsal Ruh’un gücüyle müjdeyi yaymalarını sağlamalıdır.
•    Markos 16:15-20
•    Elçilerin İşleri 4:29-31
•    İbraniler 2:3,4
2. Kişiye Tanrı’yla olan ilişkisi içinde, Tanrı’ya tapınan bir ilişki boyutu sağlamalıdır.
•    1. Korintliler 2:10-16
•    1. Korintliler 12
•    1. Korintliler 13
•    1. Korintliler 14
3 Kutsal Ruh’ın meyveleri, armağanları ve hizmetleriyle Mesih’in bedenini eğitmek, dünyadaki fakir ve ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye yönlendirmek.
•    Galatyalılar 5:22-26
•    Matta 25:37-40
•    Galatyalılar 6:10
•    1. Korintliler 14:12
•    Efesliler 4:11,12
•    1. Korintliler 12:28
•    Koloseliler 1:29

 1. Hizmet

Tanrı tarafından çağrılan ve Kutsal Yazılarca onaylanan Kilise’nin amaçları:
Müjdeyi dünyaya duyurmak
•    Markos 16:15-20
Tanrı’ya tapınmak
•    Yuhanna 4:23,24
Topluluğun Tanrı’nın Oğlunun benzeyişliğine yaklaştırmak
•    Efesliler 4:11-16
Sevgi ve merhametle insanların ihtiyaçlarını gidermek
•    Mezmurlar 112:9
•    Galatyalılar 2:10; 6:10
•    Yakup 1:27

 1. Tanrısal Şifa

Tanrısal Şifa müjdenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hastalıktan kurtulmak kurtuluşun bir parçasıdır ve tüm Mesih inanlılaırnın ayrıcalığıdır.
•    Yeşeya 53:4,5
•    Mata 8:16,17
•    Yakup 5:14-16

 1. Tanrısal Ümit

Tanrı’nın dönüşü yakındır. Bu kilisesin ümididir.
•    1. Selanikliler 4:16,17
•    Romalılar 8:23
•    Titus 2:13
•    1. Korintliler 15:51,52

 1. Yargı Günü

Yaşam Kitabında adı olmayanlar için yargı gelecektir. Yaşam Kitabında adı olan, biz Mesih İnanlıları içinse kurtuluş Mesih’in kanı sayesinde gelmiştir.
•    Matta 25:46
•    Markos 9:43-48
•    Vahiy 19:20
•    Vahiy 20:11-15
•    Vahiy 21:8

 1. Yeni Yer ve Gök

“Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.”
•    2. Petrus 3:13
•    Vahiy 21
•    Vahiy 22